Видання

Монографії:

Семчук С.І. Формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх вихователів: теорія та практика /: моногр. / С. І. Семчук. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 400 с.

Навчальні посібники:

 1. Дука Т.М. Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами: навч.-метод. посіб. / Т.М.Дука – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 104 с.
 2. Рогальська Н.В. Українське народознавство у вихованні дітей: навч.-метод. посіб. Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Дошкільна освіта» / Н.В. Рогальська – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 129 с.
 3. Дудник Н. А. Економічне виховання дітей дошкільного віку: значення, специфіка, супровід : навч.-метод. посіб. / Н. А. Дудник. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. – 35 с.
 4. Дудник Н. А. Тематичні економічні прогулянки в дошкільному навчальному закладі : метод. посіб. / Н. А. Дудник. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. – 47 с.

Інші наукові видання (словники, переклади наукових праць, науковий коментар, бібліографічний покажчик тощо).

 1. Дудник Н. А. Взаємодія дошкільного навчального закладу із сім’єю: метод. посібник / Н. А. Дудник. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. – 49 с.
 2. Дудник Н. А. Економіка для дошкільників: програма для дітей старшого дошкільного віку / Н. А. Дудник. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. – 29 с.

6.1.5 Статті:

6.1.5.1 Статті у виданнях, які мають імпакт-фактор;

6.1.5.2 Статті в інших виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних WebofScience, Scopus та інших;

Статті в інших закордонних виданнях;

 1. Семчук С. И. Компьютерная реклама: реальность и социализация ребенка-дошкольника // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – № 10 (октябрь). – С. 161–165. – URL: http://e-koncept.ru/2015/15367.htm.
 2. Семчук С. И. Формирование информационно-коммуникативной компетентности студентов в сфере дошкольного образования // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – № 12 (декабрь). – С. 166–170. – URL: http://e-koncept.ru/2015/15440.htm.
 3. Рогальська Н.В. Основні напрями підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до реалізації національно-патріотичного виховання дітей // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Międzynarodowej Naukowo- Praktycznej ” Pedagogika. Współczesneten dencjew nauce iedukacji” Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – 109 – 113.
 4. Авраменко О.О. Особливості соціалізації дітей старшого дошкільного віку в умовах співпраці ДНЗ і школи// Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Międzynarodowej Naukowo- Praktycznej ” Pedagogika. Współczesneten dencjew nauce iedukacji” Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – 6 – 12.
 5. Рогальська-Яблонська І.П. Педагогіка соціалізації та сучасна соціокультурна ситуація // XIIsběrné nádobě obsahují materiály mezinárodní vědecko – praktická konference «Vědecký průmyslevropského kontinentu» (27 listopadu – 05 prosinců 2016 roku) posekcíchPedagogické vědy. Vydáno Publishing House Vydáno Publishing House «Education and Science», Praha – S. 78 – 84.

 Статті у фахових виданнях України:

 1. Карнаух Л.П. Вплив батька на гендерне виховання хлопчиків в українській етнопедагогіці/Л.П. Карнаух // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Безлюдний О.І. (гол. ред.) та інші]. – Умань: ПП Жовтий, О.О. 2015. – Випуск 2. – Ч.2. – С. 132–139.
 2. Корінна Г. О. Сучасні дослідження проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти / Г.О. Корінна // Збірник наукових праць «Педагогічні науки» / гол. ред. В.Л.Федяєва. – Херсон, 2016. – Випуск LXX. Том 1. – С. 93–98.
 3. Семчук С. Комп’ютерно-розвивальне середовище як складова педагогічного процесу дошкільного навчального закладу / С. Семчук // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи : Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Мадзігон та ін. – К. :Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2015, – Вип. 1(14). С.18-23.
 4. Дука Т.М. Влив казки на формування психоемоційного здоров’я дітей дошкільного віку // ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Київ (подано до друку)
 5. Мельникова О.М. Сутність превентивної діяльності дошкільного педагога у формуванні особистості дитини // ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Київ (подано до друку)

Статті в інших виданнях України.

 1. Карнаух Л.П. Дошкільний навчальний заклад як середовище гендерної соціалізації старших дошкільників. / Л.П. Карнаух // Сучасне довкілля у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 вересня 2016 р.0/ Упорядники І.В. Єнгаличева, О.В. Лугіна. – Черкаси : Видавець О. Третьяков, 2016. – С. 105–112.
 2. Рогальська Н.В., Рогальська-Яблонська І.П. Світ дитинства у контексті педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського / Вісник науково-дослідної лабораторії «В. О. Сухомлинський і школа ХХI століття / за ред. В. Г. Кузя. – Умань: ФОП  Жовтий О.О., 2016. — Вип. Х. – С. 133- 142.
 3. Авраменко О. О. Вплив міжвікової взаємодії на соціальний розвиток дітей–дошкільників / Вісник наукової лабораторії «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в XXIстолітті» / [гол. ред. проф. І. П. Рогальська‑Яблонська]. – Умань : АЛМІ, 2016. – Вип. IV. – С. 5-10.
 4. Дудник Н. А. Формування основ економічної грамотності у дітей дошкільного віку в умовах сучасного ДНЗ/ Вісник наукової лабораторії «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в XXIстолітті» / [гол. ред. проф. І. П. Рогальська‑Яблонська]. – Умань : АЛМІ, 2016. – Вип. IV. – С. 32-39.
 5. Дука Т. М. Забезпечення реалізації оздоровчої функції фізичного виховання дітей дошкільного віку в умовах сучасного ДНЗ / Вісник наукової лабораторії «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в XXIстолітті» / [гол. ред. проф. І. П. Рогальська‑Яблонська]. – Умань : АЛМІ, 2016. – Вип. IV. – С. 39-45.
 6. Карнаух Л. П. Родинні гендерні взаємини як чинник соціалізації дошкільників / Вісник наукової лабораторії «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в XXIстолітті» / [гол. ред. проф. І. П. Рогальська‑Яблонська]. – Умань : АЛМІ, 2016. – Вип. IV. – С. 57- 62.
 7. Корінна Г. О. Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до статево-рольової соціалізації дітей дошкільного віку в умовах сучасного ДНЗ / Вісник наукової лабораторії «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в XXIстолітті» / [гол. ред. проф. І. П. Рогальська‑Яблонська]. – Умань : АЛМІ, 2016. – Вип. IV. – С. 62- 69.
 8. Підлипняк І. Ю. Міжособистісне спілкування дітей у різновіковій групі дошкільного закладу/ Вісник наукової лабораторії «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в XXIстолітті» / [гол. ред. проф. І. П. Рогальська‑Яблонська]. – Умань : АЛМІ, 2016. – Вип. IV. – С. 62- 69.
 9. Рогальська Н. В. Використанння інноваційних технологій у підготовці майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів/ Вісник наукової лабораторії «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в XXIстолітті» / [гол. ред. проф. І. П. Рогальська‑Яблонська]. – Умань : АЛМІ, 2016. – Вип. IV. – С. 93- 99.
 10. Рогальська – Яблонська І. П. Образ соціального світу у процесі соціалізації особистості у дошкільному дитинстві/ Вісник наукової лабораторії «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в XXIстолітті» / [гол. ред. проф. І. П. Рогальська‑Яблонська]. – Умань : АЛМІ, 2016. – Вип. IV. – С. 99- 104.
 11. Семчук С. І. Формування комп’ютерної компетентності майбутнього фахівця дошкільної освіти засобами сучасних інформаційних технологій навчання/ Вісник наукової лабораторії «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в XXIстолітті» / [гол. ред. проф. І. П. Рогальська‑Яблонська]. – Умань : АЛМІ, 2016. – Вип. IV. – С. 108- 113.
 12. Трофаїла Н. Д. Підготовка майбутніх вихователів до емоційного розвитку дітей дошкільного віку: теоретичний аспект/ Вісник наукової лабораторії «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в XXIстолітті» / [гол. ред. проф. І. П. Рогальська‑Яблонська]. – Умань : АЛМІ, 2016. – Вип. IV. – С. 115- 121.

Тези доповідей на міжнародних конференціях:

 1. Корінна Г. О. Формування соціальної поведінки дітей дошкільного віку засобами інформаційно-комунікаційних технологій / Г. О. Корінна // Розвиток наукової інноваційної діяльності в освіті : здобутки, проблеми, перспективи Міжнар. Наук.‑практ. конф. м. Умань, 13-14 жовтня 2016 року. // FOLIACOMENIANA: вісник польсько-української лабораторії дидактики імені Я.А. Коменського / гол. Ред.. Муковіз О.П.– Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016 . – С. 68-71.
 2. Рогальська-Яблонська І.П. Образ соціального світу у прцесі соціалізації особистості у дошкільному дитинстві. / І.П. Рогальська-Яблонська / Розвиток наукової інноваційної діяльності в освіті : здобутки, проблеми, перспективи Міжнар. Наук.‑практ. конф. м. Умань, 13-14 жовтня 2016 року. // FOLIACOMENIANA: вісник польсько-української лабораторії дидактики імені Я.А. Коменського / гол. Ред. Муковіз О.П.– Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016 . – С. 108-112.
 3. Дука Т.М. Зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку засобами фізичної культури в умовах ДНЗ // Сучасний вимір психології та педагогіки : Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016. – С. 63–67.
 4. Дука Т.М. Нетрадиційні засоби оздоровчої фізкультури // Психологія та педагогіка у ХХІ столітті : перспективні та пріоритетні напрямки досліджень : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2016. – С. 47-49.
 5. Дука Т.М. Здоров’язбережувальні технології в роботі з дітьми дошкільного віку // Забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Хмельницький, 2016. – С. 24-27.
 6. Авраменко О.О. Різновікова взаємодія дітей дошкільного віку як фактор їхньої соціалізації// Забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Хмельницький, 2016. – С. 6-9.
 7. Мельникова О.М. Готовність педагогів ДНЗ і сім’ї до превентивного виховання дітей дошкільного віку// Забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.
 • Хмельницький, 2016. – С. 63-66.
 1. Авраменко О.О. Історичний шлях розвитку ранньої допомоги дітям з порушенням психофізичного розвитку // Розвиток наукової інноваційної діяльності в освіті : здобутки, проблеми, перспективи Міжнар. Наук.‑практ. конф. м. Умань, 13-14 жовтня 2016 року. // FOLIACOMENIANA: вісник польсько-української лабораторії дидактики імені Я.А. Коменського / гол. Ред.. Муковіз О.П.– Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016 . – С. 11-13.

Тези доповідей на вітчизняних конференціях.

 1. Карнаух Л.П. Коваленко З. Психолого‑педагогічні засади гендерної соціалізації  старших дошкільників  в умовах ДНЗ. // Перші спроби пошуку в науковому просторі: збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Особливості життєдіяльності дитини у сучасному дошкільному навчальному закладі» / [гол. ред. А.М. Залізняк]. – Умань, 2016. – С. 43-46.
 2. КарнаухЛ. П., Коцар О.Формування життєвої компетентності особистості дитини‑дошкільника // Перші спроби пошуку в науковому просторі: збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Особливості життєдіяльності дитини у сучасному дошкільному навчальному закладі» / [гол. ред. А.М. Залізняк]. – Умань, 2016. – С. 52-54.
 3. КарнаухЛ. П.,Петриченко Є. Віково‑статеві особливості виховання впевненої поведінки старших дошкільників// Перші спроби пошуку в науковому просторі: збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Особливості життєдіяльності дитини у сучасному дошкільному навчальному закладі» / [гол. ред. А.М. Залізняк]. – Умань, 2016. – С. 47-49.
 4. Підлипняк І. Ю. Формування елементарних математичних уявлень у дітей з мовними порушеннями / І. Ю. Підлипняк // Збірник Регіонального науково- методичного семінару для науковців, практичних працівників «Сучасні підходи до методики проведення науково-педагогічних досліджень в галузі дошкільної та корекційної освіти». – Умань, – С. 65-67.
 5. Підлипняк І. Ю.Формування математичної компетентності дошкільників засобами інформаційно-комунікаційних технологій / І. Ю. Підлипняк // Збірник Всеукраїнської науково-практичної конференції «Упровадження ІКТ в освітній процес навчальних закладів». – Полтава, – С. 78-80.
 6. Підлипняк І. Ю. Сучасний погляд на формування елементарних математичних уявлень у дошкільників із затримкою психічного розвитку / І. Ю. Підлипняк // Збірник Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інклюзивна освіта: теорія, методика, практика». – Умань, – С. 54-56.
 7. Підлипняк І. Ю. Формування елементарних математичної компетенції у дітей дошкільного віку / І. Ю. Підлипняк // Збірник Регіонального науково-методичного семінару для науковців, практичних працівників, студентів «Формування освітніх компетенцій дитини: проблеми, розвиток, супровід». – Умань, – С. 72-74.
 8. Мельникова О.М. Гуманістичні погляди В.О.Сухомлинського на природу дитини дошкільного віку // Всеукраїнський науково-практичний «Науково-дослідна лабораторія «В.О.Сухомлинський і школа ХХІ століття»: історія і традиції» –  Умань, – С. 50-54.
 9. Мельникова О.М. Формування пізнавальної активності старших дошкільників засобами творчих завдань // Регіональний науково-методичний семінар «Теоретичні та методичні засади формування творчого потенціалу особистості в умовах сучасної дошкільної освіти» » –  Умань, – С. 34-36.
 10. Корінна Г. О. Середовищний підхід до процесу навчання майбутніх вихователів у ВНЗ / Г. О. Корінна // Збірник Регіонального науково- методичного семінару для науковців, практичних працівників «Сучасні підходи до методики проведення науково-педагогічних досліджень в галузі дошкільної та корекційної освіти» – Умань, – С. 20-23.
 11. Корінна Г. О. Поєднання традиційних та інноваційних технологій виховання обдарованих дітей / Г. О. Корінна // Збірник Всеукраїнської науково-практичної конференції «Упровадження ІКТ в освітній процес навчальних закладів», м. Полтава, – С. 48-50.
 12. Корінна Г. О. Нові технології виховання і навчання обдарованих дітей / Г. О. Корінна // Збірник Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інклюзивна освіта: теорія, методика, практика», м. Умань, 24 березня 2016 р.
 13. Корінна Г. О. Формування соціальних компетенцій у дітей 5-6 років / Г. О. Корінна // Програма Регіонального науково-методичного семінару для науковців, практичних працівників, студентів «Формування освітніх компетенцій дитини: проблеми, розвиток, супровід» – Умань, – С. 33-36.
 14. Корінна Г. О. Формування фахових компетенцій майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу / Г. О. Корінна // Збірник Регіонального науково-методичного семінару для науковців та практичних працівників «Методична компетентність як чинник забезпечення професійної самостійності педагогічних працівників дошкільної освіти» – Умань, – С. 20-22.
 15. Корінна Г. О. Теоретичні засади формування соціальної поведінки дітей дошкільного віку / Г. О. Корінна // Збірник Регіонального науково-методичного семінару «Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійноїпідготовкипедагогічнихкадрівдошкільнихнавчальнихзакладів» – Умань, – С. 31-33.
 16. Корінна Г. О.Формуванняфаховихкомпетенціймайбутньоговихователядошкільногонавчального закладу / Г. О. Корінна // Збірник Регіонального науково-методичного семінару для науковців та практичних працівників «Методична компетентність як чинникзабезпеченняпрофесійноїсамостійностіпедагогічнихпрацівниківдошкільноїосвіти – Умань, – С. 46-48.
 17. Корінна Г. О. Формування творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку у різновіковій взаємодії / Г. О. Корінна // Збірник Регіонального науково-методичного семінару «Теоретичні та методичні засади формування творчого потенціалу особистості в умовах сучасної дошкільної освіти» – Умань, – С. 37-40.
 18. Рогальська-Яблонська І.П. Проблема дитинства в сучасних українських та європейських реаліях. / І.П. Рогальська-Яблонська / Сучасне дошкілля у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : I Всеукраїнська науково-практична конференція – Черкаси, – С. 67-70.
 19. Рогальська-Яблонська І.П. Розвиток креативної особистості як наукова проблема. / І.П. Рогальська-Яблонська / Теоретичні та методичні засади формування творчого потенціалу особистості в умовах сучасної дошкільної освіти: Матеріали регіонального науково-методичного семінару – Умань, – С. 56-59.
 20. Рогальська-Яблонська І.П. Забезпечення особистісноорієнтованої дошкільної освіти в різних соціальних інституція. / І.П. Рогальська-Яблонська / Методична компетентність як чинникзабезпеченняпрофесійноїсамостійностіпедагогічнихпрацівниківдошкільноїосвіти: Матеріали регіонального науково-методичного семінару для науковців та практичних працівників – Умань, – С. 70-73.
 21. Дука Т.М. Формування фахових компетенцій майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу // Регіональний науково-методичний семінар для науковців та практичних працівників «Методична компетентність як чинник забезпечення професійної самостійності педагогічних працівників дошкільної освіти» –  Умань, – С. 10-13.
 22. Дука Т.М. Інноваційні виховні технології як засіб формування творчої особистості дошкільника // Регіональний науково-методичний семінар «Теоретичні та методичні засади формування творчого потенціалу особистості в умовах сучасної дошкільної освіти» – Умань, – С. 18-20.

Перелік міжнародних конференцій за кордоном, на яких представлено результати досліджень.

 1. Рогальська Н.В. Основні напрями підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до реалізації національно-патріотичного виховання дітей // Konferencji Międzynarodowej Naukowo- Praktycznej ” Pedagogika. Współczesneten dencjew nauce iedukacji” Warszawa, 2016.
 2. Авраменко О.О. Особливості соціалізації дітей старшого дошкільного віку в умовах співпраці ДНЗ і школи// Konferencji Międzynarodowej Naukowo- Praktycznej ” Pedagogika. Współczesneten dencjew nauce iedukacji” Warszawa, 2016.
 3. Рогальська-Яблонська І.П. Педагогіка соціалізації та сучасна соціокультурна ситуація // XII mezinárodní vědecko – praktická konference «Vědecký průmyslevropského kontinentu» (27 listopadu – 05 prosinců 2016 roku) posekcích Pedagogické vědy., Praha, 2016 .
 4. Підлипняк І.Ю. Особливості міжвікової взаємодії дітей в різновіковій групі // ХІІ Международная научная конференция FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENCE. г. Шеффилд (Англия), 30 октября – 07 ноября 2016 г.
 5. Авраменко О.О. Соціалізація дітей дошкільного віку як соціально- педагогічна проблема // ХІІ Международная научная конференция FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENCE. г. Шеффилд (Англия), 30 октября – 07 ноября 2016 г.
 6. Дука Т.М. Формування читацької культури дитини дошкільного віку засобами роботи із дитячою книгою // ХІІ Международная научная конференция FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENCE. г. Шеффилд (Англия), 30 октября – 07 ноября 2016 г.